E-Fatura kullanıcısına E-Arşiv Faturası kesilebilir mi?

Blog geri dön

E-Fatura kullanıcısına E-Arşiv Faturası kesilebilir mi?

e-Fatura mükellefleri, birbirlerine yalnızca e-Fatura düzenleyebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu konu ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamalar yapılmıştır.

Merhaba,

509 Sıra nolu VUK Genel Tebliğinin ‘IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu’ ‘b) e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.”numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları zorunludur

Bununla birlikte e-Fatura kullanıcısına sehven düzenlediğiniz e-Arşiv / matbu kağıt faturayı her iki tarafından kayıtlarına aldığı ve KDV Beyannamesine konu edildiği durumda ise e-Arşiv Faturanın / matbu kağıt faturanın iptal edilmesi söz konusu olmayıp;

Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen KDV nin 3065 sayılı KDV Kanununu 29. maddesinde belirtilen şartları taşıması şartıyla söz konusu KDV nin indirim olarak dikkate alınması 213 sayılı VUK un 3. maddesi gereğidir.

Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların e-Fatura yerine e-Arşiv Fatura / matbu kağıt fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmadığı tabiidir.

Diğer taraftan, e-Arşiv Fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-Fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı (2017-04-04 15:55)

LOGO muhasebe programında bir e-fatura mükellefine sehven e-arşiv faturası kesilmiş ise bu durumda ilgili fatura “Sunucuda hata aldı” statüsüne düşecektir. Bu hatanın düzeltilmesi için yapılması gereken işlemler şu şekilde olmalıdır.

Öncelikle e-fatura statüsüne geçen cari hesabın güncellenmesi gerekmektedir. Bunun için kullandığınız ticari sistem tarafında (Start 3, GO 3, Tiger 3) ilgili cari hesap kartının üzerinde “E-Fatura Mükellef Kontrol” işleminin yapılarak cari hesabın e-fatura mükellefiyet bilgileri güncellenmelidir. Bu işlem sonucunda ilgili cari hesap kartının içindeki e-Devlet tabında bulunan “e-fatura kullanıcısı” kutusu otomatik olarak işaretlenecektir.

Ardından hatalı kesilmiş olan faturanın içine “değiştir” seçeneği ile girilir. Faturada aynı cari hesabı tekrar listeden seçtiğinizde faturanız e-fatura statüsüne geçecek ve altta görülen logo değişecektir. Bununla beraber eğer fatura numaranız değişmediyse fatura numarasının üzerinde sağ tuş yapılarak yeni numara verilmesi gerekir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra Connect programı ile e-faturanın gönderimi sağlanabilir.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön